คอร์สย้อนอดีตชาติบำบัด

ศูนย์อนัมคาราเพื่อปัญญาเมตตาและสันติสุข          

จัดให้มีการ ฝึกอบรมการย้อนอดีตชาติบำบัด (Past Life Regression Therapy)   ตามแนวทาง นพ.ไบรอัน แอล ไวส์ ด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม  สําหรับผู้สนใจทั่วไป  โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน  เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะที่ใช้ในกระบวนการระลึกชาติ ซึ่งเป็นศาสตร์ของแพทย์ทางเลือก ( มีงานวิจัยมาตรฐานรองรับ)  สามารถใช้โอกาสของการฝึกอบรมทําความเข้าใจ เพื่อถอดถอนและเยียวยาเงื่อนปมในอดีตของตนเอง พัฒนาศักยภาพทางจิตและพลังแห่งคุณธรรมเพื่อฟื้นฟูกายใจและจิตวิญญาณ

คุณค่าที่จะได้รับ

  1. มีความรู้และทักษะในการเป็นนักย้อนอดีตชาติบำบัด
  2. เป็นโอกาสในการเยียวยาจิตใจของตนเองและผู้อื่น
  3. ได้พัฒนาพลังปัญญา ความรักเมตตา การให้อภัย
  4. ได้พัฒนาศักยภาพภายในจิตใต้สำนึกนำสู่ความสำเร็จและความสุขในชีวิต

อาจารย์ผู้สอน : อ.พว.ผ่องพรรณ พรหมดี
ผู้บุกเบิกศาสตร์การย้อนอดีตชาติบำบัดในประเทศไทย

ค่าอบรม รวมค่าเอกสาร หนังสือตํารา, ที่พักและอาหาร ตลอดการอบรม  และประกาศนียบัตรที่สวยงาม เมื่อผ่านการประเมิน ความรู้ เจตคติและทักษะ แล้ว 

*** ไม่พัก  เดินทางไป-กลับ  7,500  บาท
*** อบรมแบบพักคู่  ท่านละ  8,900  บาท
***  พักเดี่ยว  9,900  บาท
การติดต่อ  – อ.ผ่องพรรณ  พรหมดี                   

โทร.  092-1596655                   

LINE: anamcaragrace 

การโอนเงิน : ชื่อ ผ่องพรรณ พรหมดี

เลขบัญชี 306-189-5930 ธนาคารกรุงไทย   

อาจารย์ผ่องพรรณ ฝึกอบรมกับ ดร.ไบรอัน ไวส์
ที่ Omega Institute ที่อเมริกา ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553

ผู้ผ่านการอบรม จะได้รับใบประกาศนียบัตรการอบรมที่มีมาตรฐาน